Home » Žáci s PAS

Archiv

Žáci s PAS

Naše škola se v posledních letech zaměřuje také na práci s žáky s poruchami autistického spektra.  Ve třídách pro žáky s autismem je celá výuka individualizována a strukturalizována. Prostředí je přizpůsobeno všem žákům, což znamená, že každý z nich má své pracovní místo jemu upravené na míru. Zázemí třídy je také upraveno a rozšířeno dle skladby žáků. Třídy jsou vybavené místem pro samostatnou práci, pro individuální nácvik, pro skupinovou práci, prostorem pro relaxaci a pro výtvarné a pracovní činnosti. Pro tělesnou výchovu jsou využívány prostory malé tělocvičny v areálu budovy, nebo přilehlý městský park s dětským hřištěm.

Velký důraz je kladen na kvalitní a vhodnou relaxaci žáků, naše škola disponuje velkým množstvím pomůcek k odpočinku (světelný válec, gelové hračky, hry s prvky Montessori).

U žáků také pracujeme pomocí metody senzorické integrace, k čemuž jsou třídy vybaveny speciálními pomůckami. V průběhu vyučování zařazujeme běžně prvky muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie a jemných masáží.

Pedagogičtí pracovníci pracují se žáky individuálně nebo v malých skupinách, důraz je přitom kladen na individualizaci a strukturalizaci všech aktivit a důslednost při jejich provádění.

Nezbytným motivačním prvkem je vytvořený bodový systém, ve kterém žák získává body za splněné úkoly. Odměnou žákům jsou činnosti, které mají rádi. Například práce na interaktivní tabuli, hra s modelínou aj.

Úzce spolupracujeme s Mgr. Kateřinou Lamačovou, psycholožkou speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje, která je krajskou koordinátorkou pro oblast autismu. Vzdělává naše pedagogické pracovníky v oblasti autismu a poskytuje podporu při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, i další metodickou podporu učitelům, rodičům i žákům s PAS.