Archiv

Hlavní stránka

 

zřizovatel ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIČOV, ŠTERNBERSKÁ 456

111

 

Naše škola  

Škola byla založena v 50. letech 20. století a zřizovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Škola je od roku 2013 fakultní školou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc. Škola vzdělává žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, a to dle školních vzdělávacích programů, které vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu. Jedná se o Školní vzdělávací program „Rádi spolu“, který vychází z RVP ZŠS a Školní vzdělávací program „Klíč ke vzdělání“, který vychází z RVP ZV. Žáci školy jsou rozděleni do devíti kmenových tříd. Vzdělávací prostory jsou rozděleny do dvou budov:

Hlavní budova na adrese Šternberská 456

 • Šest tříd s interaktivní tabulí
 • Konzultační místnost pro zákonné zástupce žáků
 • Mobilní počítačová učebna
 • Cvičná kuchyň (kuchyňská linka vybavená varnou deskou, horkovzdušnou troubou, varnou konvicí, ručním mixérem a základním kuchyňským vybavením)
 • Keramická pec
 • Ředitelna, sborovna

Budova školy na adrese Šternberská 500

 • Čtyři třídy a z toho jedna vybavená pro výuku hudební výchovy. Ve všech třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule.
 • Čtyři oddělení školní družiny: od 6:00 do 16:00 hodin
 • Dílna (plně vybavená pro výuku pracovních činností)
 • Školní pozemky a skleník (pro výuku praktických činností).
 • Výdejna stravy a jídelna
 • V budově je nainstalována plošina pro vozíčkáře a bezbariérová toaleta.

1. 7. 2012 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Michaela Král Kilianová. Snahou ředitelky a všech pracovníků školy je neustále zkvalitňovat prostředí školy. Cílem je nejen zlepšení podmínek pro zajištění výukového procesu, ale rovněž hygienických a bezpečnostních požadavků. Od září 2012 prochází obě budovy rozsáhlými úpravami.

Rekonstrukce a vybavení školy ve školním roce 2022/2023

Na půdě budovy Šternberská 500 vznikl nový prostor se dvěma místnostmi.

V jedné z nich je umístěn Snoezelen – multisenzorická místnost s kuličkovým bazénkem, vodopádem z optických vláken, objímací houpačkou a dalšími prvky pro stimulaci žáků s poruchami autistického spektra.

Druhá místnost je využívána ke vzdělávání žáků základní školy speciální.

Rekonstrukce a vybavení školy ve školním roce 2021/2022

I v tomto školním roce došlo k modernizaci vybavení a zařízení školy za účelem zkvalitnění teoretické a praktické výuky.

Na půdě II. budovy školy byla zahájena 1. etapa realizace investiční akce k vybudování multisenzorické místnosti „Snoezelen“, která bude sloužit žákům s mentálním postižením a kombinovanými vadami, žákům s poruchou autistického spektra a žákům s narušenou komunikační schopností.

Nově vznikla další kmenová třída, která byla kompletně vybavena novým nábytkem. Tato kmenová třída byla vybudována v původní IT učebně.

Dále byla zakoupena nová mobilní IT učebna. Mobilní učebna je sestava notebooků v dokovací stanici na kolečkách, která zajistí kompletní počítačovou výuku ve všech třídách bez nutnosti přesunů žáků.

V neposlední řadě byla nově dovybavena výdejna stravy, díky těmto úpravám mohlo dojít k navýšení maximální kapacity jídelny.

Škola i v tomto roce zakoupila vybavení a učební pomůcky do smyslové výchovy, českého jazyka, tělesné výchovy a matematiky.

Neustálé zkvalitňování prostředí a průběžné vybavování školy moderními pomůckami je jednou z našich priorit.

Doufáme, že i v dalším období se nám podaří získat finanční prostředky na další opravy a rekonstrukce, které přispějí k dalšímu zkvalitnění prostředí naší školy.

Rekonstrukce a vybavení školy ve školním roce 2020/2021

Došlo k dovybavení tříd interaktivními tabulemi, v současné době všechny kmenové třídy naší školy mají svou interaktivní tabuli.

Dalším krokem pro zkvalitnění prostředí školy bylo prvotní monitorování vlhkosti zdiva hlavní budovy, aby mohlo dojít ke kvalitní sanaci zdiva.

V okolí školy byly skáceny již vzrostlé, avšak nemocné stromy, důvodem bylo zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců, na jejich místě dojde k znovu osázení zelení. Zároveň má škola v plánu vybudovat hřiště pro žáky s přírodními herními prvky.

Na půdě II. budovy školy byl připraven projekt k vybudování multisenzorické místnosti „Snoezelen“ a herny pro žáky s poruchami autistického spektra a mentálním postižením.

Rekonstrukce a vybavení školy v uplynulých letech

V uplynulých letech došlo k opravě chodníku v areálu kolem hlavní budovy naší školy, současně byla zrekonstruována vstupní branka. Byla vybudována konzultační místnosti pro rodiče a v neposlední řadě vznikla další kmenová třída, která byla kompletně zařízena novým nábytkem a interaktivní tabulí.

Na druhé budově bylo speciálně upraveno druhé oddělení školní družiny pro žáky s poruchami autistického spektra, včetně vybavení relaxační a smyslově stimulační plochy.

Předem neplánovanou, avšak finančně náročnou rekonstrukcí prošla kanalizační síť na budově školy Šternberská 500.

Škola zakoupila vybavení a učební pomůcky do tělesné výchovy, smyslové výchovy, českého jazyka, matematiky a pracovních činností.

Došlo ke kompletní výměně oken na hlavní budově naší školy. Také byla zrekonstruována šatna na hlavní budově a byly vyměněny všechny tabule ve třídách.

V srpnu, ve školním roce 2017/2018, byla úspěšně dokončena další etapa investiční akce zaměřené na rekonstrukci Základní Školy Uničov, Šternberská 456. Investice byla zacílena na modernizaci elektroinstalace na adrese školy Šternberská 500.  Dále byla ve školním roce rekonstruována podlaha ve školní dílně a došlo k výměně oken.