Home » Úřední deska

Archiv

Úřední deska

Povinně zveřejňované informace

1. Název
Základní škola Uničov, Šternberská 456
Fakultní škola FTK UP Olomouc

2. Důvod a způsob založení
Škola byla založena v 50. letech 20. století a zřizovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Škola je od roku 2013 fakultní školou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc.

Zřizovatel školy: Olomoucký kraj
Adresa: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČO: 60609460.

3. Organizační struktura

Sekce výchovně vzdělávací
ředitel ZŠ                                                                                                                      zástupce ředitele ZŠ
pedagogové
asistenti pedagogů

Sekce obslužná
uklízečka
pracovník výdeje stravy

Sekce metodická
externí správce ICT

Sekce ekonomická
ekonomická účetní
externí mzdová účetní

Kvalifikovanost
Pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru Speciální pedagogika na PdF UP Olomouc. Sbor je aprobovaný.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Základní škola Uničov, Šternberská 456
Šternberská 456, 783 91 UNIČOV
Fakultní škola FTK UP Olomouc

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu školy
Základní škola Uničov, Šternberská 456
Šternberská 456, 783 91 UNIČOV

4.3 Úřední hodiny

Ředitel školy: Úterý 9:00 – 11:00, Středa 9:00 -11:00 a dále po předchozí domluvě každý pracovní den
Výchovný poradce: po předchozí domluvě každý pracovní den
Metodik prevence: středa 14:00 – 15:00 a dále po předchozí domluvě každý pracovní den
Pedagogičtí pracovníci: po předchozí domluvě každý pracovní den

4.4 Telefonní čísla

Ředitel školy: +420606461638
Zástupkyně ředitele:+420777332531
Výchovný poradce: +420606461638
Metodik prevence: +420732886011
Hlavní budova školy: +420608113413, +420770107828, +420724187701, +420605793510, +420606461638

2. budova školy: +420770107827, +420732886011, +420722362724
Školní družina: +4206055950387, +420778461315, +420732149758, +420770107829 

4.5 Adresa internetových stránek

www.zsunicov.cz

4.6 Adresa podatelny
Základní škola Uničov, Šternberská 456
Šternberská 456, 783 91 UNIČOV

 • Akceptované přenosné technické nosiče dat jsou – CD, DVD, USB.

4.7 Elektronická adresa podatelny
zvsunicov@zvsunicov.cz

4.8 Datová schránka: smhhpuv

5. Případné platby lze poukázat: 31138811/0100

6. IČO 61989762

7. Plátce daně z přidané hodnoty: DIČ CZ61989762

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

» DokumentyZákladní škola Uničov, Šternberská 456 (zsunicov.cz)

8.2. Rozpočet

Základní údaje o hospodaření školy za rok jsou uvedeny ve Výroční zprávě a na webu Olomouckého kraje.

Vyrocni-zprava-2019-2020-1

Rozpočet a související dokumenty – Úřední deska Olomoucký kraj (olkraj.cz)

9. Žádosti o informace

Žádost a další podání mohou být podána:

 • písemně datovou schránkou
 • písemně e-mailem na adresu zvsunicov@zvsunicov.cz
 • po telefonické domluvě osobně u ředitele školy
 • písemně poštou na kontaktní adresu školy

10. Příjem podání a podnětů

 • písemně datovou schránkou
 • písemně e-mailem na adresu zvsunicov@zvsunicov.cz
 • po telefonické domluvě osobně u ředitele školy
 • písemně poštou na kontaktní adresu školy

11. Předpisy

Škola se řídí platnými zákony a vyhláškami.

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
 • 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 343/1992 Sb., novela zákona o archivnictví
 • Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech v platném znění
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • Zásady vztahů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Po předchozí domluvě jsou v ředitelně školy k nahlédnutí.

11.2 Vydané právní předpisy
ZŠ Uničov, Šternberská 456 nevydává právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
94 Směrnice Opis, stejnopis vysvědčení čj. 94-2019, ruší 16-2013

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro ZŠ Uničov, Šternberská 456 poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vyrocni-zprava-2019-2020-1