Home » Školní poradenské pracoviště

Archiv

Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče, milí žáci,

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit ve škole pozitivní atmosféru.

Chceme, aby škola byla bezpečným místem pro nás pro všechny a zároveň se školní léta stala jednou z našich nejkrásnějších vzpomínek.

Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, drazí žáci, ale i s Vámi, vážení rodiče, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe.

Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

Výchovný poradce: +420606461638
Metodik prevence: +420732886011

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou zástupce vedení školy, výchovný poradce, metodik prevence. Členové tohoto týmu se setkávají pravidelně 1x týdně a spolupracují při zajišťování péče o žáky v jednotlivých oblastech.

Kompetence ředitele školy

 • Zodpovídá za poradenské služby ve škole.
 • Zodpovídá za vytvoření preventivního programu a výchovné poradenství.
 • V případě potřeby svolává výchovnou komisi za účasti rodičů a pedagogů.

Kompetence metodika prevence

 • Připravuje a hodnotí PPŠ na každý školní rok.
 • Připravuje, realizuje a koordinuje preventivní aktivity
 • Pracuje se schránkou důvěry spolu s výchovným poradcem.
 • Informuje rodiče pomocí nástěnek a webových stránek školy o PPŠ a rizikových projevech chování ve škole.
 • Seznamuje kolektiv pedagogických pracovníků s PPŠ.
 • Spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, okresním a krajským metodikem prevence.
 • Ve spolupráci s pedagogy zachycuje a řeší signály rozvoje rizikového chování.
 • Úzce spolupracuje s třídními učiteli, řeší a posiluje pozitivní klima tříd.
 • Vede deník metodika prevence a pořizuje zápisy z jednání.
 • Kontaktuje odpovídající odborné pracoviště v případě výskytu rizikového chování (ve spolupráci s vedením školy).

Kompetence výchovného poradce

 • Poskytuje a eviduje odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Provádí kariérové poradenství a poskytuje informace v oblasti přijímacího řízení.
 • Evidence žádostí o IVP a dohled nad jeho vypracováním.
 • Spolupracuje se školním metodikem prevence a třídním učitelem při řešení výskytu rizikového chování a při realizaci PPŠ.

Kompetence třídního učitele

 • Spolupracuje se školním metodikem prevence a výchovným poradcem na zachycování varovných signálů.
 • Podílí se na realizaci PPŠ a diagnostice vztahů ve třídě.
 • Motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem a dbá na jejich dodržování.
 • Spolupracuje s rodiči
 • Individuálně přistupuje k problémovým žákům.
 • Sleduje docházku žáků.