Home »

Mimořádné opatření

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020
Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol

 

Základní informace a odkazy k tématu Koronavirus COVID-19

koronavirus
koronavirus

zřizovatel ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIČOV, ŠTERNBERSKÁ 456

111

 Rekonstrukce a vybavování školy ve školním roce 2019/2020

V letošním školním roce došlo ke kompletní výměně oken na hlavní budově naší školy. Také jsme zrekonstruovali šatnu na hlavní budově. Byly vyměněny všechny tabule ve třídách, z toho tři jsou interaktivní .

Na druhé budově byla speciálně upravena třída pro žáky s poruchami autistického spektra, včetně vybavení relaxační a smyslově stimulační plochy. Do všech učeben byl pořízen nový nábytek a interaktivní tabule.

Škola zakoupila vybavení a učební pomůcky do tělesné výchovy, smyslové výchovy, českého jazyka, matematiky a pracovních činností.

Neustálé zkvalitňování prostředí a průběžné vybavování školy moderními pomůckami je jednou z našich priorit.

Dokončeno ve školním roce 2017/2018

V srpnu 2018 byla úspěšně dokončena další etapa  investiční akce zaměřené na rekonstrukci Základní Školy Uničov, Šternberská 456. Investice byla zacílena na modernizaci elektroinstalace  na adrese školy Šternberská 500.  Dále byla ve školním  roce rekonstruována podlaha ve školní dílně a došlo k výměně oken. Byla vybudována učebna přírodních věd a učebna hudební výchovy. Škola zakoupila moderní didaktické pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů.

Doufáme, že i v dalším období se nám podaří získat finanční prostředky na další opravy a rekonstrukce, které přispějí k dalšímu zkvalitnění prostředí naší školy.

Naše škola  

Škola byla založena v 50. letech 20. století a zřizovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Škola je od roku 2013 fakultní školou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc. Škola vzdělává žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, a to dle školních vzdělávacích programů, které vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu. Jedná se o Školní vzdělávací program „Rádi spolu“, který vychází z RVP ZŠS a  Školní vzdělávací program „Klíč ke vzdělání“, který vychází z RVP ZV. Školu v letošním školním roce navštěvuje 49 žáků. Tito žáci jsou rozděleni do sedmi kmenových tříd. Vzdělávací prostory jsou rozděleny do dvou budov:

Hlavní budova na adrese Šternberská 456
• Pět tříd, z toho tři s interaktivní tabulí
• Počítačová učebna (10 osobních počítačů, připojení na internet, magnetická tabule, dataprojektor)
• Cvičná kuchyň (kuchyňská linka vybavená varnou deskou, horkovzdušnou troubou, varnou konvicí, ručním mixérem a základním kuchyňským vybavením)
• Keramická pec
• Ředitelna, sborovna

Budova školy na adrese Šternberská 500
• Tři třídy a jedna vybavená pro výuku hudební výchovy. Ve dvou třídách jsou  nainstalovány interaktivní tabule.
• Školní družina: od 6:30 do 15:00 hodin
• Dílna (plně vybavená pro výuku pracovních činností)
• Školní pozemky a skleník (pro výuku praktických činností).
• Výdejna stravy a jídelna pro 40 osob
• V budově je nainstalována plošina pro vozíčkáře a bezbariérová toaleta.

1. 7. 2012 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Michaela Král Kilianová. Snahou ředitelky a všech pracovníků školy je neustále zdokonalovat prostředí školy. Cílem je nejen zlepšení podmínek pro zajištění výukového procesu, ale rovněž hygienických a bezpečnostních  požadavků. Od září 2012 prochází obě budovy  rozsáhlými úpravami. Na hlavní budově byla vybudována nová plně vybavená počítačová učebna, cvičná kuchyň a školní družina. Proběhla rekonstrukce  zdravoinstalace, sociálního zařízení a byla položena nová podlahová krytina. Ve dvou třídách byla instalována interaktivní tabule. V celé budově došlo k výměně interiérových dveří a výměně hlavních vchodových dveří.

Na budově Šternberská 500 došlo k odstranění vlhkosti, byl vybudován nový vytápěcí systém, vybudovány nové učebny, školní družina, sportovní sálek. Byly rekonstruovány prostory jídelny a výdejny stravy. Dále bylo rekonstruováno sociální zařízení, došlo k výměně oken a dveří. Všechny prostory byly vybaveny novým nábytkem,  gastro zařízením a ve dvou učebnách byly nainstalovány interaktivní tabule.
V objektu Šternberská 500 se dále nachází Dílna, která byla kompletně zrekonstruována /podlaha, obklad, okna, dveře, včetně vnitřního vybavení – ponky, nářadí, atd./.