Home » Hlavní stránka

Hlavní stránka

 

zřizovatel ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIČOV, ŠTERNBERSKÁ 456

111

 

Rekonstrukce a vybavení školy ve školním roce 2020/2021

I v tomto školním roce došlo k modernizaci vybavení a zařízení školy za účelem zkvalitnění teoretické a praktické výuky.

Další dvě třídy byly vybaveny interaktivními tabulemi, v současné době všechny kmenové třídy naší školy mají svou interaktivní tabuli.

Dalším krokem pro zkvalitnění prostředí školy je prvotní monitorování vlhkosti zdiva hlavní budovy, aby mohlo dojít ke kvalitní sanaci zdiva.

V okolí školy byly skáceny již vzrostlé, avšak nemocné stromy, důvodem bylo zvýšení bezpečnosti žáků a zaměstnanců, na jejich místě dojde k znovu osázení zelení. Zároveň má škola v plánu vybudovat hřiště pro žáky s přírodními herními prvky.

Škola zakoupila vybavení a učební pomůcky do smyslové výchovy, českého jazyka, matematiky a přírodopisu.

Neustálé zkvalitňování prostředí a průběžné vybavování školy moderními pomůckami je jednou z našich priorit.

Doufáme, že i v dalším období se nám podaří získat finanční prostředky na další opravy a rekonstrukce, které přispějí k dalšímu zkvalitnění prostředí naší školy.

Na půdě II. budovy školy je připraven projekt k vybudování multisenzorické místnosti „Snoezelen“ a herny pro žáky s poruchami autistického spektra a mentálním postižením.

Rekonstrukce a vybavení školy ve školním roce 2019/2020

Ve školním roce se uskutečnila oprava chodníku v areálu kolem hlavní budovy naší školy, současně byla zrekonstruována vstupní branka. Došlo k vybudování konzultační místnosti pro rodiče a v neposlední řadě vznikla další kmenová třída, která byla kompletně zařízena novým nábytkem a interaktivní tabulí.

Na druhé budově bylo speciálně upraveno druhé oddělení školní družiny pro žáky s poruchami autistického spektra, včetně vybavení relaxační a smyslově stimulační plochy.

Předem neplánovanou, avšak finančně náročnou rekonstrukcí prošla kanalizační síť na budově školy Šternberská 500.

Škola zakoupila vybavení a učební pomůcky do tělesné výchovy, smyslové výchovy, českého jazyka, matematiky a pracovních činností.

Rekonstrukce a vybavení školy v uplynulých letech

V uplynulých letech došlo ke kompletní výměně oken na hlavní budově naší školy. Také byla zrekonstruována šatna na hlavní budově a byly vyměněny všechny tabule ve třídách.

V srpnu, ve školním roce 2017/2018, byla úspěšně dokončena další etapa investiční akce zaměřené na rekonstrukci Základní Školy Uničov, Šternberská 456. Investice byla zacílena na modernizaci elektroinstalace na adrese školy Šternberská 500.  Dále byla ve školním roce rekonstruována podlaha ve školní dílně a došlo k výměně oken.

Naše škola  

Škola byla založena v 50. letech 20. století a zřizovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Škola je od roku 2013 fakultní školou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc. Škola vzdělává žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, a to dle školních vzdělávacích programů, které vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu. Jedná se o Školní vzdělávací program „Rádi spolu“, který vychází z RVP ZŠS a Školní vzdělávací program „Klíč ke vzdělání“, který vychází z RVP ZV. Školu v letošním školním roce navštěvuje 55 žáků. Tito žáci jsou rozděleni do osmi kmenových tříd. Vzdělávací prostory jsou rozděleny do dvou budov:

Hlavní budova na adrese Šternberská 456

 • Pět tříd, všechny s interaktivní tabulí
 • Konzultační místnost pro zákonné zástupce žáků
 • Počítačová učebna (10 osobních počítačů, připojení na internet, magnetická tabule, dataprojektor)
 • Cvičná kuchyň (kuchyňská linka vybavená varnou deskou, horkovzdušnou troubou, varnou konvicí, ručním mixérem a základním kuchyňským vybavením)
 • Keramická pec
 • Ředitelna, sborovna

Budova školy na adrese Šternberská 500

 • Tři třídy a jedna vybavená pro výuku hudební výchovy. Ve všech třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule.
 • Dvě oddělení školní družiny: od 6:30 do 15:00 hodin
 • Dílna (plně vybavená pro výuku pracovních činností)
 • Školní pozemky a skleník (pro výuku praktických činností).
 • Výdejna stravy a jídelna pro 40 osob
 • V budově je nainstalována plošina pro vozíčkáře a bezbariérová toaleta.

1. 7. 2012 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Michaela Král Kilianová. Snahou ředitelky a všech pracovníků školy je neustále zkvalitňovat prostředí školy. Cílem je nejen zlepšení podmínek pro zajištění výukového procesu, ale rovněž hygienických a bezpečnostních požadavků. Od září 2012 prochází obě budovy rozsáhlými úpravami. Na hlavní budově byla vybudována nová plně vybavená počítačová učebna, cvičná kuchyň a školní družina. Proběhla rekonstrukce zdravoinstalace, sociálního zařízení a byla položena nová podlahová krytina. Ve třídách byly instalovány interaktivní tabule. V celé budově došlo k výměně interiérových dveří a výměně hlavních vchodových dveří.

Na budově Šternberská 500 došlo k odstranění vlhkosti, byl vybudován nový vytápěcí systém, vybudovány nové učebny, školní družina, sportovní sálek. Byly rekonstruovány prostory jídelny a výdejny stravy. Dále bylo rekonstruováno sociální zařízení, došlo k výměně oken a dveří. Všechny prostory byly vybaveny novým nábytkem, gastro zařízením a v učebnách byly nainstalovány interaktivní tabule.
V objektu Šternberská 500 se dále nachází Dílna, která byla kompletně zrekonstruována /podlaha, obklad, okna, dveře, včetně vnitřního vybavení – ponky, nářadí atd./.