zřizovatel ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIČOV, ŠTERNBERSKÁ 456

111

 

Dokončeno ve školním roce 2017/2018

V srpnu 2018 byla úspěšně dokončena další etapa  investiční akce zaměřené na rekonstrukci Základní Školy Uničov, Šternberská 456. Investice byla zacílena na modernizaci elektroinstalace  na adrese školy Šternberská 500.  Dále byla ve školním  roce rekonstruována podlaha ve školní dílně a došlo k výměně oken. Byla vybudována učebna přírodních věd a učebna hudební výchovy. Škola zakoupila moderní didaktické pomůcky pro výuku přírodovědných předmětů.

Doufáme, že i v dalším období se nám podaří získat finanční prostředky na další opravy a rekonstrukce, které přispějí k dalšímu zkvalitnění prostředí naší školy.

Naše škola  

Škola byla založena v 50. letech 20. století a zřizovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Škola je od roku 2013 fakultní školou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc. Škola vzdělává žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, a to dle školních vzdělávacích programů, které vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu. Jedná se o Školní vzdělávací program „Rádi spolu“, který vychází z RVP ZŠS a  Školní vzdělávací program „Klíč ke vzdělání“, který vychází z RVP ZV. Školu v letošním školním roce navštěvuje 43 žáků. Tito žáci jsou rozděleni do čtyř  kmenových tříd. Vzdělávací prostory jsou rozděleny do dvou budov:

Hlavní budova na adrese Šternberská 456
• Čtyři třídy, z toho dvě s interaktivní tabulí
• Počítačová učebna (10 osobních počítačů, připojení na internet, magnetická tabule, dataprojektor)
• Cvičná kuchyň (kuchyňská linka vybavená varnou deskou, horkovzdušnou troubou, varnou konvicí, ručním mixérem a základním kuchyňským vybavením)
• Keramická pec
• Ředitelna, sborovna

Budova školy na adrese Šternberská 500
• Tři třídy, z toho jedna přírodovědná a jedna vybavená pro výuku hudební výchovy. Ve dvou      třídách jsou  nainstalovány interaktivní tabule.
• Školní družina: od 6:30 do 15:00 hodin
• Dílna (plně vybavená pro výuku pracovních činností)
• Školní pozemky a skleník (pro výuku praktických činností).
• Výdejna stravy a jídelna pro 40 osob
• V budově je nainstalována plošina pro vozíčkáře a bezbariérová toaleta.

1. 7. 2012 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Michaela Král Kilianová. Snahou ředitelky a všech pracovníků školy je neustále zdokonalovat prostředí školy. Cílem je nejen zlepšení podmínek pro zajištění výukového procesu, ale rovněž hygienických a bezpečnostních  požadavků. Od září 2012 prochází obě budovy  rozsáhlými úpravami. Na hlavní budově byla vybudována nová plně vybavená počítačová učebna, cvičná kuchyň a školní družina. Proběhla rekonstrukce  zdravoinstalace, sociálního zařízení a byla položena nová podlahová krytina. Ve dvou třídách byla instalována interaktivní tabule. V celé budově došlo k výměně interiérových dveří a výměně hlavních vchodových dveří.

Na budově Šternberská 500 došlo k odstranění vlhkosti, byl vybudován nový vytápěcí systém, vybudovány nové učebny, školní družina, sportovní sálek. Byly rekonstruovány prostory jídelny a výdejny stravy. Dále bylo rekonstruováno sociální zařízení, došlo k výměně oken a dveří. Všechny prostory byly vybaveny novým nábytkem,  gastro zařízením a ve dvou učebnách byly nainstalovány interaktivní tabule.
V objektu Šternberská 500 se dále nachází Dílna, která byla kompletně zrekonstruována /podlaha, obklad, okna, dveře, včetně vnitřního vybavení – ponky, nářadí, atd./.


Úřední deska

1. Název

Základní škola Uničov, Šternberská 456

Fakultní škola FTK UP Olomouc

 

2. Důvod a způsob založení

Škola byla založena v 50. letech 20. století a zřizovatelem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Škola je od roku 2013 fakultní školou Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc.

 

Zřizovatel školy: Olomoucký kraj

Adresa: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČO: 60609460.

 

3. Organizační struktura

Sekce výchovně vzdělávací
ředitel ZŠ
pedagogové
asistenti pedagogů

Sekce obslužná
uklízečka
pracovník výdeje stravy
údržbář

Sekce metodická
externí správce ICT

Sekce ekonomická
ekonomická účetní
externí mzdová účetní

Kvalifikovanost
Pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru Speciální pedagogika na PdF UP Olomouc. Sbor je aprobovaný.

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Uničov, Šternberská 456

Šternberská 456, 783 91 UNIČOV

Fakultní škola FTK UP Olomouc

 

4.2. Úřední hodiny

Ředitel školy: po předchozí domluvě každý pracovní den

Výchovný poradce: pondělí 14:00 – 15:00 a dále po předchozí domluvě každý pracovní den

Metodik prevence: středa 14:00 – 15:00 a dále po předchozí domluvě každý pracovní den

Pedagogičtí pracovníci: po předchozí domluvě každý pracovní den

 

4.3. Telefonní čísla

Ředitel školy: +420606461638

Výchovný poradce: +420606461638

Metodik prevence: +420728344335

Kontakt na budovy školy:

Hlavní budova:+420728344335

+420727979026

Zámeček: +420607810804

 

4.4. Adresa internetové stránky

www.zsunicov.cz

 

5. Bankovní spojení:  31138811/0100

 

6. IČO 61989762

 

7. DIČ CZ61989762

 

8. Dokumenty

Záložka Dokumenty

 

9. Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

Žádost a další podání mohou být podána:

  • písemně datovou schránkou
  • písemně e-mailem na adresu zvsunicov@zvsunicov.cz
  • po telefonické domluvě osobně u ředitele školy
  • písemně poštou na kontaktní adresu školy

 

10. Opravné prostředky

Stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

12. Formuláře

Formuláře jsou po dohodě k dispozici v ředitelně školy.

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

86 Směrnice krizové situace 86-2018, ruší 51-2016

 

14. Předpisy

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy.

 

15. Úhrada za poskytování informací

94 Směrnice Opis, stejnopis vysvědčení čj. 94-2019, ruší 16-2013

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Záložka Dokumenty

 


Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě těchto stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby byly splněny zásady přístupnosti podle Pravidel tvorbypřístupného webu připravené pro účely novely Zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

Kontakt na webmastera
I přes naši snahu  je  možné, že se na našich webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, prosím informujte nás o závadách na e-mailovou adresu
zakladniskola5@zvsunicov.cz, abychom mohli provést patřičné kroky k odstranění těchto nedostatků.